Zoersels Toneelgezelschap TILIA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze
privacyverklaring.


Algemeen
Als Zoersels Toneelgezelschap TILIA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Met verwerking van persoonsgegevens bedoelen wij onder meer het verzamelen, het opslaan, het opvragen, het gebruiken, het doorzenden en het wissen van persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring meer informatie wenst te bekomen over hoe wij
uw persoonsgegevens concreet verwerken, kan u contact met ons opnemen via de volgende
contactgegevens:
Zoersels Toneelgezelschap TILIA
Kapelstraat 18
2980 Zoersel
info@theatertilia.be

Verwerkingsdoeleinden
Zoersels Toneelgezelschap Tilia verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en
rechtsgronden:
– de deelname aan de activiteiten van de vzw (rechtsgrond: noodzakelijk voor de uitvoering van een
overeenkomst);
– de afsluiting van een verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (rechtsgrond: wettelijke
verplichting van de vzw) (artikel 6 Wet betreffende de rechten van vrijwilligers);
– het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (rechtsgrond: de betrokkene geeft toestemming);
– correspondentie in verband met reserveringen van tickets of de betalingen ervan.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
– persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
– identiteitsgegevens vrijgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer, rijksregisternummer;
– persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum.


In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van de toestemming van de
betrokkene, heeft deze steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Dergelijke
intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming
vóór de intrekking daarvan.
Wij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend voor voorgaande doeleinden.

Overmaken aan derde partijen
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen wij de
persoonsgegevens van de betrokkene delen met derde partijen.
Wij kunnen gebruik maken van een derde partij voor:
– het reserveren van tickets voor onze toneelvoorstellingen.
Zoersels Toneelgezelschap Tilia garandeert dat de derde partijen de nodige technische en
organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere derde partijen doorgeven, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is.
Bovendien kunnen wij persoonsgegevens delen met derde partijen indien de betrokkene ons daarvoor
toestemming geeft. De persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische
Ruimte.


Minderjarigen
Zoersels Toneelgezelschap Tilia verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen
(personen jonger dan 16 jaar) nadat de ouder of wettelijke vertegenwoordiger daarvoor schriftelijke
toestemming heeft gegeven.
Bewaarperiode
De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de
wettelijke vereisten te voldoen. De persoonsgegevens zullen in ieder geval niet langer dan vijf jaar
worden bewaard.
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van
persoonsgegevens
De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten)
verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze in principe laten verwijderen, de verwerking ervan
laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.
Bovendien, heeft de betrokkene het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en
machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen of om de overdracht te vragen van
de persoonsgegevens aan een derde partij. In deze gevallen kunnen wij de betrokkene vragen om
zich te legitimeren, voordat wij voldoen aan het verzoek.
 
Klacht
De betrokkene beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – informatie en
procedure op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be – contact@apd-gba.be).